Ogólne zasady projektowania instalacji przeciwpożarowych

Jednym z najważniejszych celów, które powinno się uwzględnić podczas projektowania budynków, są wymagania dotyczące zakresu przeciwpożarowego. Bezpieczeństwo pożarowe jest zagadnieniem bardzo szerokim, obejmującym wiele aspektów, zarówno budowlanych jak i instalacyjnych.

Ważna rola instalacji przeciwpożarowych w projektowaniu budynków

projektowanie instalacji ppożPonieważ instalacje przeciwpożarowe odgrywają istotną rolę w budynku, warto zapoznać się z jej elementami, oraz podstawowymi zasadami projektowania. Prawo przeciwpożarowe uwzględnia pojęcia i definicje urządzeń przeciwpożarowych. Zgodnie z nim, są to urządzenia przeważnie stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie, lub automatycznie, służące do wykrywania, lub zwalczania pożaru. Możemy więc wyróżnić następujące urządzenia: systemy sygnalizacji pożarowych, hydranty, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, klapy odcinające, urządzenia oddymiające, drzwi i bramy przeciwpożarowe. Przepisy przeciwpożarowe nakazują, aby projektowanie instalacji ppoż, odbywało się na podstawie odpowiednich danych technicznych. Powinny one zawierać np. scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, który będzie zapewniał odpowiedni poziom funkcjonowania urządzeń, w czasie zagrożenia. Dlatego, projekty takich instalacji wymagają odpowiednich uzgodnień i weryfikacji przez rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Dodatkowo, właściwe funkcjonowanie instalacji powinno być potwierdzone odpowiednimi testami i badaniami.

Natomiast eksploatacja urządzeń przeciwpożarowych wymaga z kolei, przeprowadzanie przeglądów i konserwacji, zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących instalacji przeciwpożarowych, oraz w dokumentacji techniczno – ruchowej. Okres takich działań, określa również instrukcja dostarczona przez producenta, jednak przeprowadzanie ich nie powinno odbywać się rzadziej niż raz w roku.